Wody Polskie rozpoczęły poszukiwanie projektanta stopnia wodnego Lubiąż. Inwestycja, która ma powstać na Dolnym Śląsku w powiecie wołowskim, jest kluczowa dla ochrony przeciwpowodziowej regionu i znacznie poprawi między innymi warunki żeglugowe na Odrze oraz zapewni ekologiczną produkcję energii elektrycznej. To kolejny stopień wodny na rzece po nowo wybudowanym w Malczycach.

Szczegółowym przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu są usługi pod nazwą: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego Lubiąż na rzece Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”. Łączna wartość zamówienia szacowana jest na prawie 14 milionów 219 tysięcy złotych (dokładnie 14 218 800,00 PLN). Od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w terminie 43 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. A bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert – 19 lutego 2019 roku. Przyjęto dwa główne kryteria wyboru wykonawcy projektu: 60% - cena, 40% - doświadczenie zespołu projektowego.

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy (przy wyklinowaniu do zera) i przesuszenie terenów przyległych do rzeki. Projektowany stopień wodny Lubiąż umożliwi uzyskanie następujących efektów:

• zabezpieczenie stopnia w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności;

• przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów, w szczególności ochrona lasów łęgowych;

• powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia;

• produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu;

• przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.

Planowany do budowy stopień wodny Lubiąż zlokalizowany będzie na Odrze w rejonie wsi Gliniany, powiat wołowski, gmina Wołów, miejscowość Lubiąż, województwo dolnośląskie. Zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia wodnego o konstrukcji modułowej. Budowa ma na celu ochronę przeciwpowodziową terenów przyległych i miejscowość Lubiąż, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki Odry, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję energii elektrycznej. Jednakże nadrzędnym celem będzie poprawa warunków żeglugowych poprzez przygotowanie Odry do klasy Va drogi wodnej.

Mapa poglądowa lokalizacji nowego stopnia wodnego Lubiąż na Odrze w województwie dolnośląskim