Rozpoczyna się remont nabrzeża Odry przy ulicy Michalczyka we Wrocławiu. Umowę na realizację inwestycji, która opiewa na prawie 15 milionów złotych podpisano w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Roboty budowlane mają się zakończyć w październiku 2020 roku.

Pod koniec grudnia 2018 r. doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania pod nazwą „Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni (do granicy dz. 6/25 AM16, obręb Stare Miasto)”.

Wykonawca za realizację pełnego zakresu prac i robót objętych przedmiotem umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie 14 milionów 988 tysięcy złotych brutto. Gwarancja na zrealizowane prace ze strony wykonawcy wynosi 48 miesięcy i będzie liczona od podpisania protokołu zakończenia robót budowlanych.

W harmonogramie przewidziane są trzy etapy realizacji prac: zabezpieczenie nabrzeża na odcinku zawalonym oraz zagrożonym zawaleniem; odbudowa nabrzeża na całej długości od mostu Dmowskiego do terenu stoczni; odbudowa tzw. estakady zgodnie z decyzją miejskiego konserwatora zabytków na pozostawienie nabrzeża w gminnej ewidencji zabytków. Całość ma się zakończyć do 28 października 2020 roku.

Wykonawcą zostało konsorcjum firm z liderem - Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO – WOD” sp. z o.o. ze Świdnicy oraz konsorcjantem - „NAVIGA – STAL” sp. z o.o. z Kiełczowa. Umowę na wykonanie zadania podpisali Bartłomiej Pietruszewski – zastępca dyrektora ds. Powodzi i Suszy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz w imieniu konsorcjum – Mariusz Sośniak – prezes zarządu spółki „EKO – WOD”.

 

RZGW we Wrocławiu

Fragment nabrzeża Odry Południowej zostanie naprawiony na odcinku od mostu Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni.

Na zdjęciu od lewej Bartłomiej Pietruszewski i Mariusz Sośniak