Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna ważną inwestycję. Nowo powstający most kolejowy w Podjuchach będzie funkcjonalny i nowoczesny. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym i dla polsko-niemieckiej akcji lodołamania, która rokrocznie prowadzona jest przez RZGW Szczecin.

Budowa nowego mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) ‒ „Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”, finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Realizatorem zadania będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego prześwitu dla prowadzenia skutecznej akcji lodołamania przy użyciu lodołamaczy.  ‒ Most w stanie istniejącym, z uwagi na zbyt niski prześwit pionowy oraz awaryjność przęsła ruchomego utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej oraz ruch lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania. Filary nurtowe wstrzymują spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Odrze – mówi Tomasz Pietras, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. – Istniejący most nie spełnia również wymogów dla międzynarodowej klasy śródlądowej drogi wodnej Vb, określonej dla rzeki Regalicy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych – dodaje dyrektor Pietras.

Most w Podjuchach ma więc istotne znaczenie dla płynności funkcjonowania żeglugi w regionie oraz dla skutecznego prowadzenia akcji lodołamania. Z powyższych względów inicjatorem i inwestorem przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który od lat zabiegał o przebudowę tego obiektu mostowego. We wrześniu 2015 roku została podpisana umowa pożyczki nr 8524-PL między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (BŚ) i tym samym zapewnione zostało finansowanie między innymi tej inwestycji mostowej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności przebudowę istniejącego mostu poprzez rozbiórkę trzech stałych przęseł wraz z podporami, z wyjątkiem wpisanego do rejestru zabytków przęsła ruchomego oraz budowę nowego mostu kolejowego w nowym śladzie.  – Przebudowa obiektu pociąga za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie dojazdów do obiektu, w tym przebudowę układu stacji kolejowej Szczecin Podjuchy oraz odejścia linii 428. Przebudowa mostu i układu dojazdowego została skoordynowana z innymi inwestycjami w rejonie mostu, związanymi m. in. z planami rozwoju Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej – mówi Bogdan Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nowy most nie będzie posiadał przęsła zwodzonego, lecz jego konstrukcja w całości zostanie wyniesiona na ok. 6.20 m ponad poziom tzw. Wielkiej Wody Żeglownej. Zmniejszona również zostanie liczba filarów zlokalizowanych w nurcie rzeki. Jego budowa będzie miała istotne znaczenie zarówno dla ochrony przeciwpowodziowej na Dolnej i Środkowej Odrze i Dolnej Warcie, jak również dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. –Obecnie prace znajdują się na etapie projektowym, równolegle prowadzone są procedury administracyjne oraz uzgodnienia z PKP-PLK oraz innymi interesariuszami przebudowy – dodaje dyrektor Zakrzewski.

Realizacja robót budowlanych jest zaplanowana na lata 2020-2022.

Michał Kaczmarek

Rzecznik Prasowy

Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej

RZGW w Szczecinie

Fot. Wizualizacja mostu w Podjuchach