Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 15 lutego 2019 r. przejęło z rąk dotychczasowego inwestora – Marszałka Województwa Opolskiego dokumentację projektowo-techniczną przebudowy polderu Żelazna. Za sprawą tego kroku realizacja inwestycji nadzwyczaj ważnej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Opola zmierza ku wkroczeniu w zasadniczą fazę.

Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia, wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych były dotąd własnością Marszałka Województwa Opolskiego. Wody Polskie poczyniły szereg czynności poprzedzonych czasochłonnym procedowaniem porozumień o przekazanie dokumentacji wraz z dotacją pozyskaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz aneksu na dofinansowanie inwestycji z Urzędem Miasta Opola, który w pierwotnym montażu finansowym zapewnił tzw. wkład własny przedsięwzięcia. Pomimo, iż Urząd Miasta Opola do chwili obecnej nie podjął decyzji o przekazaniu środków wkładu własnego na rzecz inwestycji, którą realizować będą Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przejął dokumentację projektową z rąk Członka Zarządu Województwa Opolskiego Stanisława Rakoczego.

W najbliższym czasie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zamierza zawrzeć niezbędną umowę z Instytucją Wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, mocą której to właśnie Wody Polskie staną się beneficjentem środków projektu. Jednocześnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oczekuje na przekazanie wkładu własnego przez stronę samorządową – Urząd Miasta Opola. Po dopełnieniu formalności i zapewnieniu finansowania dla inwestycji, Wody Polskie przystąpią niezwłocznie do procesu realizacji. 

Polder Żelazna powstał przed 1939 rokiem. Obecnie wymaga przeprojektowania i przebudowy, aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry. Zabezpieczy teren specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, obszary zamieszkałe przy ul. Partyzanckiej oraz teren obwodnicy północnej miasta Opola. Polder będzie oddziaływał pozytywnie na wieś Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, Elektrownię Opole a także obszary położone poniżej. Przebudowa obiektu zwiększy jego
powierzchnię z obecnych 200 ha do 400 ha i zwiększy pięciokrotnie jego pojemność do ok. 10 mln metrów sześciennych. Długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na pełną kontrolę sterowania przepływem w sytuacji wezbrania.

Koszt tej priorytetowej dla Wód Polskich na Opolszczyźnie inwestycji wyniesie blisko 110 mln złotych. W zaplanowanym budżecie 79 mln zł stanowią środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, natomiast 31,2 mln zł to wkład własny potrzebny do budowy polderu Żelazna - środki Miasta Opole (na mocy Uchwały Rady Miasta z 31 sierpnia 2017 r.).

Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, iż koszt inwestycji zwraca się aż siedmiokrotnie podczas pierwszej powodzi.

Aleksandra Mider

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej

RZGW w Gliwicach

Podpisanie przejęcia dokumentacji, na pierwszym planie od lewej: Łukasz Lange, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Stanisław Rakoczy, Członek Zarządu Województwa Opolskiego. Na drugim planie od lewej: Helena Kochan, Kierownik Referatu Ochrony Gruntów Rolnych i Gospodarki Wodnej, Krzysztof Pieroń, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Aleksandra Drescher, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, Wiesław Kryniewski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Moment przekazania dokumentacji 


Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Jarmuziewicz Likwidator Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Łukasz Lange Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Aleksandra Drescher, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu oraz Krzysztof Pieroń Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Opolu