Zbiornik Przeworno w powiecie strzelińskim w województwie dolnośląskim będzie wyremontowany. W ramach pierwszego etapu prac wykonane zostanie doszczelnienie zapory czołowej za pomocą specjalnej przesłony na odcinku 500 metrów. Koszt tych prac szacowany jest na niemal 4 miliony złotych.

Zadanie pod nazwą "Remont zbiornika polderowego Przeworno, zlokalizowanego w km 15+350 rzeki Krynki, gmina Przeworno – doszczelnienie zapory pionową przeciwfiltracyjną przesłoną bentonitowo-cementową" weszło właśnie w najważniejszy etap prac. Pod koniec stycznia doszło do przekazania placu budowy. Teraz wykonawca inwestycji - firma Keller Polska Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego, z którym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 13 grudnia 2018 roku podpisał umowę, będzie musiał za kwotę blisko 4 milionów złotych zakończyć prace do 1 grudnia 2019.

Projekt nie zmieni zagospodarowania terenu w rejonie budowli i pozytywnie wpłynie również na środowisko naturalne. Powierzchnie trawiaste i drogi eksploatacyjne pozostaną umocnione w ten sam sposób. Uszczelnienie podłoża zapory czołowej zbiornika Przeworno zostanie wykonane poprzez instalację pionowej, bentonitowo–cementowej, przesłony przeciwfiltracyjnej o głębokości od 11 do 28 metrów i grubości 0,6 metra na długości 499 metrów. Łączna powierzchnia przesłony wyniesie 7730 mkw. i zostanie wykonana dwoma technologiami: wzdłuż zapory w czaszy zbiornika w technologii wąskoprzestrzennej ściany szczelinowej oraz przy budowli zrzutowej w technologii iniekcji strumieniowej.

Przypomnijmy, że zapora czołowa zbiornika polderowego Przeworno powstała w 15 kilometrze biegu rzeki Krynka w 2006 roku. Zamyka dolinę o powierzchni zlewni 162 km kw. Podczas pierwszych lat eksploatacji powstał problem z podtapianiem przedpola i znaczną filtracją przez korpus i podłoże zapory. W ramach prac remontowych w 2009 roku wykonana została przesłona przeciwfiltracyjna o długości prawie 300 metrów przy lewym przyczółku zapory, która nie rozwiązała jednak problemów z zatapianiem przedpola. Z tego powodu w zbiorniku nie była utrzymywana stała retencja.

Aby zbiornik Przeworno znów pełnił swoją rolę konieczne będzie przeprowadzenie również drugiego etapu modernizacji. Zadanie pod nazwą "Remont zbiornika polderowego Przeworno, zlokalizowanego w km 15+350 rzeki Krynki, gmina Przeworno - remont wieży i pozostałego zakresu wynikającego z nakazu DWINB" jest do zrealizowania w planach do 2020 roku. Koszt tych prac szacowany jest na około 5 milionów złotych.

Jarosław Garbacz
Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
RZGW we Wrocławiu
fot. Ireneusz Kowalski

W zbiorniku ze względów bezpieczeństwa nie jest obecnie utrzymywana stała retencja

Zapora czołowa zbiornika zostanie wzmocniona

Dzięki pracom korpus zapory będzie szczelny