25 lutego zainaugurowano funkcjonowanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). To jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski wobec zagrożeń naturalnych. System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.

System ISOK stanowi kompleksowe narzędzie ochrony przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. Dzięki nowoczesnym technologiom pozyskiwania danych, wykorzystaniu specjalnych modeli matematycznych i map zagrożeń, pozwala odpowiednio wcześniej przewidzieć zagrożenie, ocenić jego skalę oraz podjąć określone działania w celu minimalizacji ryzyka i strat związanych z nadzwyczajnym zjawiskiem.

- To przełomowy moment dla gospodarki wodnej w Polsce. ISOK przenosi nas w XXI wiek – powiedział Przemysław Daca. Prezes Wód Polskich dodał, że dzięki ISOK dysponujemy skonsolidowanym źródłem informacji o zagrożeniach w profesjonalnym i zaawansowanym narzędziu informatycznym.
- To system otwarty
, możliwy do rozbudowywania o nowe funkcje, w zależności od przyszłych potrzeb. Jego ważnym elemntem jest szybkie informowania o zagrożeniach. Każdy będzie mógł zarejestrować się w systemie i otrzymywać wiadomości SMS o niebezpieczeństwach pogodowych. ISOK stawia Polskę wśród krajów, które w sposób efektywny i nowoczesny dbają o bezpieczeństwo swoich obywateli – dodał Przemysław Daca.

ISOK jest nie tylko ważnym elementem wspierającym zarządzanie kryzysowe w całym kraju.  Stanowi również narzędzie dedykowane instytucjom odpowiedzialnym za ochronę obszarów zagrożonych powodzią. Z systemu korzystać będą także władze gmin i województw w trakcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego oraz zwykli obywatele. Dysponując dostępem do Internetu każda osoba za pomocą ISOK może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią oraz uzyskać najbardziej aktualne dane o zjawiskach, które mogą oddziaływać na określony teren. Tego typu informacje są ważne także dla przedsiębiorców planujących realizację inwestycji w danym rejonie.

Ponadto ISOK wprowadza szereg nowoczesnych narzędzia, które usprawnią zarządzanie w gospodarce wodnej. Za pomocą specjalnej platformy będzie można np. składać wnioski drogą elektroniczną np. o wydanie zgód wodnoprawnych.

Dr Przemysław Ligenza, Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział, że ISOK zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. - Kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych ma szybka i kompleksowa informacja. ISOK stanowi platformę wspierającą pracę służb zajmujących się reagowaniem kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Rozwiązania informatyczne pomogą w efektywnym zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, ostrzeganiu i reagowaniu w przypadku ich wystąpienia – powiedział dr Przemysław Ligenza.

Inauguracji funkcjonowania systemu 25 lutego towarzyszyła ogólnopolska konferencja „ISOK - bezpieczne społeczeństwo, środowisko, gospodarka.” Ponad 270 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb kryzysowych oraz eksperci z całego kraju, dyskutowali nad rolą systemu ISOK w działaniach antykryzysowych.

System ISOK powstał w ramach realizowanego od 2013 roku projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna wartość projektu wyniosła niemal 300 mln złotych.
W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszły instytucje rządowe i naukowe: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

System dostępny jest pod adresem www.isok.gov.pl.

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji inaugurującej ISOK 25 lutego 2019 r.