Komunikat Nr 1/2019 PGW WP RZGW w Bydgoszczy - przewidywany termin oddania do użytkowania śluzy Okole.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy informuje, że oddanie do użytkowania śluzy Okole, zlokalizowanej w km 14+800 drogi wodnej Wisła – Odra, planuje się na III kwartał 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach prób technicznych możliwe będzie ograniczone śluzowanie niektórych jednostek. Biorąc pod uwagę zaktualizowany harmonogram prac powinno to nastąpić na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. Bliższe informacje i terminy planowanych prób technicznych podane zostaną w oddzielnym Komunikacie, po otwarciu dróg wodnych dla żeglugi.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej PGWWP RZGW w Poznaniu w zakładce Szlaki żeglowne – Komunikaty żeglugowe – Aktualne.

ENGLISH

Lock Okole, which is located in kilometer 14+800 of Vistula-Odra waterway will be opened for inland shipping in third quarter of 2019.

At the same time, we inform that as part of technical tests it will be possible to perform lockage on limited conditions. According to the work schedule, lockage will be possible at the turn of May and April. Further information will be given in a separate statement, after resumption of inland shipping.