12.06.2018

XVIII posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

Prace studialne i projektowe na wodach granicznych, ocena stanu wód, współpraca w dziedzinie hydrologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych a także realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy powodziowej UE na polsko-słowackich wodach granicznych - to niektóre z tematów XVIII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.. Od 4 do 7 czerwca 2018 roku w miejscowości Brezovica Trstená (Republika Słowacka), ze swoimi słowackimi partnerami obradowali przedstawiciele PGW WP Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Krakowie.

Ze strony słowackiej spotkanie prowadził pan Vladimir Novák, p.o. Generalnego Dyrektora Sekcji Wód w Ministerstwie Środowiska Republiki Słowackiej. Stronę polską reprezentowała natomiast pani Małgorzata Bogucka Szymalska, która pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas rozmów zreferowano zagadnienia dotyczące polsko-słowackich wód granicznych oraz uzgodniono plan pracy na przyszły rok. Szczegółowe informacje na temat ustaleń dotyczących polsko-słowackiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole, dostępnym w zakładce „Współpraca międzynarodowa”.

Pobierz protokół i załączniki


08.08.2017

XVII posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 5-7 czerwca 2017 roku w m. Lipowa (Rzeczpospolita Polska) odbyło się
XVII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

Ze Strony polskiej – pani Iwona Koza

Ze Strony słowackiej – pan Vladimir Nowák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-słowackich wód granicznych:

  • ochrona przeciwpowodziowa, regulacja i melioracja (grupa robocza R) - omówiono stopień zaawansowania prac inwestycyjnych realizowanych na ciekach i w bezpośredniej bliskości granicy państwowej, m.in. utrzymanie uszkodzonego słowackiego brzegu potoku Białka (Biela voda), przełożenia drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom), przystań dla łodzi pasażerskich zlokalizowana Na Nokliach, wykonanie wylotu i wprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przy schronisku Roztoka do potoku Białka (Biela voda) a także remont kładki rowerowo-pieszej w Sromowcach Niżnych (Červený Kláštor). Komisja przyjęła ww. informacje do wiadomości i na wniosek Grupy Roboczej R uznała te tematy za zamknięte. Przedstawiono stan zabezpieczenia brzegów Smereczek (Smrečný potok) w miejscowości Leluchów (Ruská Voľa). Komisja zwróciła się do Przewodniczących Komisji z wnioskiem o wystąpienie do obu delegacji Komisji Granicznej i właściwych organów geodezyjno-kartograficznych z prośbą o odniesienie się do kwestii stwierdzonych niezgodności granic ewidencyjnych z granicą państwową. Zapoznano się także z dokumentacją projektową dot. zwiększenia efektywności oczyszczalni ścieków BCTS 4 – Leśnica. Komisja poleciła Grupie Roboczej R sprawdzenie stanu technicznego istniejącego wylotu z oczyszczalni ścieków oraz poleciła zarówno Grupie R jak i OPZ, aby nadal zajmowały się tą sprawa. Przedstawiono projekt aktualizacji planu robót na wodach granicznych na 2017 rok, a także plan robót na wodach granicznych na 2018 rok;
  • hydrologia i osłona przeciwpowodziowa (grupa robocza HyP) – zapoznano się z informacją na temat zakresu i częstotliwości przekazywanych danych hydrometeorologicznych i prowadzonych pomiarów oraz uzyskanych wyników – współpraca przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującym Regulaminem, planem pracy i zadaniami zleconymi przez Komisję. Stwierdzono, że automatyczne stacje hydrologiczne zainstalowane w ramach projektu POVAPSYS w dorzeczu Czarnej Orawy nadal są w stałej eksploatacji i funkcjonują bez zarzutu. Operacyjne stany wody z automatycznych stacji wodowskazowych: Jabłonka-Czarna Orawa i Jabłonka - Piekielnik, których właścicielem jest Słowacki Instytut Hydro-Meteorologiczny (SHMU) są włączone do Systemu Hydrologii w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB). Z uwagi na operacyjne, a jednocześnie bezproblemowe funkcjonowanie Systemu osłony przeciwpowodziowej zbiornika Orawskiego na Czarnej Orawie i na Piekielniku, Grupa HyP zaproponowała Komisji, zaprzestanie przekazywania jej informacji na ten temat. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów Grupa HyP poinformuje o takim fakcie Komisję. Komisja zaakceptowała wniosek Grupy HyP i uznała ten temat za zamknięty. Podobnie z uwagi na bezproblemowe przekazywanie wyników pomiarów stanów wód ze stacji wodowskazowej Sulin II na Popradzie, Komisja na wniosek Grupy HyP uznała ten punkt za zamknięty;
  • ochrona wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa robocza OPZ) - omówiono wyniki monitoringu prowadzonego na polsko-słowackich wodach granicznych. Oceny wykonano na podstawie uzgodnionych wyników ze stroną słowacką. Ocena jakości powierzchniowych wód granicznych została wykonana we wszystkich wspólnych punktach monitoringowych. We wszystkich punktach monitoringowych stwierdzono przekroczenie wartości granicznych dla jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, bakterie grupy coli typu kałowego i oprócz punktu monitoringowego Dunajec-Czerwony Klasztor/Červený Kláštor również w wartości azotynów). W punkcie monitoringowym Czarna Orawa (Jabłonka/Jablonka) stwierdzono przekroczenie wartości granicznych we wskaźniku węgiel ogólny oraz glin. Ocena stanu ekologicznego przedstawia się następująco: stan dobry – Poprad (Leluchów/Leluchov), umiarkowany stan ekologiczny – Poprad (Piwniczna/Pivničná), Dunajec (Czerwony Klasztor/ Červený Kláštor), Czarna Orawa (Jabłonka/Jablonka). Poziom wiarygodności oceny stanu ekologicznego można ocenić jako bardzo wysoki. Wykonano również ocenę  stanu chemicznego granicznych  wód  powierzchniowych  (ocena substancji  priorytetowych) w monitorowanych punktach pomiarowo-kontrolnych. Stan chemiczny wszystkich monitorowanych jednolitych części wód za rok 2016 jest dobry. Opracowano informację o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2016 roku w obszarze przygranicznym na terenie Polski i Słowacji, które mają wpływ na jakość wód granicznych.  Poinformowano, iż monitoring powierzchniowych wód granicznych w 2018 roku będzie realizowany zgodnie z Regulaminem Współpracy Grupy Roboczej OPZ. Przedstawiono także sprawozdanie roczne z oceny stanu i jakości powierzchniowych wód granicznych w 2016 roku oraz poinformowano o zatwierdzeniu wyników monitoringu;
  • realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE i Dyrektywy Powodziowej (grupa robocza WFD) - opracowano informacje na temat stanu prac dotyczących opracowania planów gospodarowania wodami (PGW) i planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzecza Dunaju oraz Dorzecza Wisły oraz sporządzenia właściwych raportów do Komisji Europejskiej (KE). PZRP dla obszarów dorzeczy (w tym dla obszaru dorzecza Wisły) zostały przyjęte przez Radę Ministrów RP. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia PZRP dla obszaru dorzecza Wisły weszło w życie w dniu 30.11.2016r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia PZRP dla obszaru dorzecza Wisły weszło w życie w dniu 30.11.2016 r.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia PGW na obszarze dorzecza Wisły weszło w życie w dniu 13.12.2016 r.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia PGW na obszarze dorzecza Dunaju weszło w życie 14.12.2016 r.

Działania w zakresie PGW w Republice Słowackiej w 2016 i 2017 r. dotyczące w szczególności implementacji artykułu 4.7 RDW: przygotowywane są projekty związane z ochroną przeciwpowodziową obszarów geograficznych, w których istnieje potencjalnie wysokie ryzyko powodziowe lub prawdopodobne jest powstanie potencjalnie wysokiego ryzyka powodziowego zgodnie z PZRP.

  • administracja granicy państwowej – omówiono projekty mogące  mieć  wpływ na przebieg granicy państwowej, a także przyjęto do wiadomości informacje przekazane z Komendy Głównej Straży Granicznej  – w 2016 r. Komisja graniczna nie przeprowadzała żadnego wspólnego przeglądu granicznych cieków wodnych na polsko-słowackiej granicy państwowej i nie planuje takiego przeglądu w 2017 r. Ponadto nadal trwa proces opracowania projektu nowej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wspólnej granicy państwowej. Komisja zaleciła Przewodniczącej polskiej oraz Przewodniczącemu słowackiemu, aby zwrócili się do Przewodniczących delegacji Komisji Granicznej z prośbą o udzielenie bardziej szczegółowych informacji dotyczących przygotowania przedmiotowej umowy z uwagi na znaczenie tej kwestii dla wód granicznych. Komisja Graniczna (KG) zatwierdziła projekty budowy trzech kładek rowerowych na rzece Poprad, projekt budowy w miejscowości Majere kanalizacji deszczowej w rejonie znaku granicznego II/107/7 oraz dokonała oceny dokumentacji pomiaru stanu powykonawczego budowli: „Kładka współpracy i rozwoju pogranicza Sulin-Żegiestów przez rzekę Poprad”, „Utrzymanie potoku Białka (Biela voda) na odcinku pomiędzy znakami granicznymi II/197-II/197/2” oraz „I/68 Mnišek nad Popradom – granica państwowa, przeniesienie drogi”.

Ponadto Komisja zatwierdziła zmieniony Regulamin Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych a także zatwierdziła zaktualizowane mandaty i regulaminy współpracy poszczególnych Grup Roboczych Komisji.

Wnioski:

Kierunki dalszych działań:

  • ustalono wystąpienie do obu delegacji Komisji Granicznej i właściwych organów geodezyjno-kartograficznych z prośbą o odniesienie się do kwestii stwierdzonych niezgodności granic ewidencyjnych z granicą państwową;
  • polecono Grupie Roboczej R sprawdzenie stanu technicznego istniejącego wylotu z oczyszczalni ścieków BCTS 4 – centrum informacyjne z częścią socjalną – przystań końcowa dla łodzi – Leśnica oraz polecono zarówno Grupie Roboczej R jak i OPZ, aby nadal zajmowały się tą sprawą;
  • zalecono zwrócenie się do Przewodniczących delegacji Komisji Granicznej z prośbą o udzielenie bardziej szczegółowych informacji dotyczących opracowania projektu nowej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wspólnej granicy państwowej z uwagi na znaczenie tej kwestii dla wód granicznych.

Rozmowy dwustronne ze stroną słowacką prowadzone były zgodnie z zakresem przyjętego porządku obrad, za  obopólną zgodą oraz każda ze stron podejmowała zobowiązania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół XVII Posiedzenie Komisji

Załączniki


06.07.2016

XVI posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 30 maja - 2 czerwca 2016 roku w Oščadnicy (Słowacja) odbyło się XVI Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Iwona Koza

ze Strony słowackiej - pan Vladimir Novák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-słowackich wód granicznych:

• ochrona przeciwpowodziowa, regulacja i melioracja (grupa robocza R) – omówiono stopień zaawansowania prac inwestycyjnych realizowanych na ciekach i w bezpośredniej bliskości granicy państwowej, m.in. budowy mostu na rzece Poprad i przełożenia drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom), budowy kładki pieszo-rowerowej Sulin -Żegiestów, a także stopień zaawansowania przygotowania innych zadań. Przedstawiono stan dotyczący budowy stacji uzdatniania wody mineralnej w m. Legnava. Omówiono również realizację prac utrzymaniowych oraz związanych z usuwaniem skutków powodzi na odcinkach cieków granicznych. Prace te są realizowane w miarę posiadanych przez strony środków finansowych, a ich zakres jest uzgadniany pomiędzy przedstawicielami administratorów wód obu państw. Przedstawiono projekt aktualizacji planu robót na wodach granicznych na 2016 rok, a także plan robót na wodach granicznych na 2017 rok;

• hydrologia i osłona przeciwpowodziowa (grupa robocza HyP) - zapoznano się z informacją na temat zakresu i częstotliwości przekazywanych danych hydrometeorologicznych i prowadzonych pomiarów oraz uzyskanych wyników – współpraca przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującym Regulaminem, planem pracy i zadaniami zleconymi przez Komisję. Stwierdzono, że automatyczne stacje hydrologiczne zainstalowane w ramach projektu POVAPSYS w dorzeczu Czarnej Orawy funkcjonują bez zarzutu. Operacyjne stany wody z automatycznych stacji wodowskazowych: Jabłonka - Czarna Orawa, Jabłonka - Piekielnik, Mengusovce - Poprad, Svit - Poprad, Poprad Matejovce I - Poprad, Keżmarok - Poprad i Chmelnica - Poprad, których właścicielem jest Słowacki Instytut Hydro-Meteorologiczny (SHMU) zostały zaimplementowane do Systemu Hydrologii w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW-PIB). Ponadto kontynuowany jest monitoring działalności Małej Elektrowni Wodnej Sulin zgodnie z określonymi dla niej warunkami. W ramach tego zadania, obok przekazywanych przez stronę słowacką hydrogramów, weryfikowana jest krzywa natężenia przepływu dla profilu Sulin II, szczególnie w okresie występowania niskich stanów wody;

• ochrona wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa robocza OPZ) – omówiono wyniki monitoringu prowadzonego na polsko-słowackich wodach granicznych – stan jednolitych części wód po polskiej stronie jest dobry (II klasa stanu ekologicznego i dobry stan chemiczny), zaś po stronie słowackiej dwie z czterech jednolitych części wód nie osiągają stanu dobrego, ze względu na III klasę stanu ekologicznego, przy czym wyniki monitoringu wskazują na stopniową poprawę jakości tych jednolitych części wód. Wykonano ocenę stanu chemicznego granicznych wód powierzchniowych (ocena substancji priorytetowych) oraz ocenę stanu ekologicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych. Oceny wykonano na podstawie uzgodnionych wyników ze stroną słowacką. Opracowano informację o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2015 roku w obszarze przygranicznym na terenie Polski i Słowacji, które mają wpływ na jakość wód granicznych. Poinformowano, iż projekt monitoringu powierzchniowych wód granicznych w 2017 roku będzie realizowany zgodnie z Regulaminem Współpracy Grupy Roboczej OPZ. Przedstawiono projekt aktualizacji Regulaminu Współpracy Grupy OPZ;

• realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (grupa robocza WFD) - opracowano informację na temat współpracy i wymiany danych pomiędzy Polską i Słowacją na potrzeby opracowania planów gospodarowania wodami (PGW) i planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzecza Dunaju oraz dorzecza Wisły oraz sporządzenia właściwych raportów do Komisji Europejskiej (KE). Przyjęcie PGW i PZRP dla obszarów dorzecza Dunaju oraz Wisły przez Radę Ministrów RP przewidziane jest do końca czerwca 2016 roku. Natomiast Słowacki Plan Wodny, PGW dorzecza Dunaju, PGW dorzecza Wisły oraz PZRP dla Słowacji zostały przyjęte oraz przesłane do KE. Poinformowano także o realizacji zadań wynikających z Dyrektywy powodziowej w Polsce i na Słowacji;

• administracja granicy państwowej – omówiono projekty mogące mieć wpływ na przebieg granicy państwowej, a także przyjęto do wiadomości informacje przekazane z Komendy Głównej Straży Granicznej – trwa proces opracowania projektu nowej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wspólnej granicy państwowej; Komisja Graniczna (KG) zatwierdziła aktualizację projektu „Kładka współpracy i rozwoju pogranicza Sulin-Żegiestów przez rzekę Poprad”.

Ponadto zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2017 rok.

Wnioski:

1) Kierunki dalszych działań:

• ustalono dokonanie analizy aktualnie obowiązujących Regulaminów współpracy grup roboczych oraz Mandatów, w odniesieniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych oraz do Regulaminu Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych;

• ustalono przygotowanie wyników ww. analizy i propozycji ewentualnej aktualizacji Mandatów i Regulaminów współpracy poszczególnych Grup roboczych do 31.01.2017 roku;

• ustalono, aby sprawy dotyczące realizacji zadań wynikających z Dyrektywy powodziowej w Polsce i na Słowacji zostały włączone do nowego punktu 4.2 protokołu z kolejnego posiedzenia Komisji pod zmienioną nazwą.

2) Sprawy zaległe, wymagające realizacji:

• brak

Rozmowy dwustronne ze stroną słowacką prowadzone były zgodnie z zakresem przyjętego porządku obrad, za obopólną zgodą oraz każda ze stron podejmowała zobowiązania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół XVI Posiedzenie Komisji [1,4 Mb]

załączniki [286 Kb]


30.09.2015

XV posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 23-25 czerwca 2015 r. w Rzeszowie (Rzeczpospolita Polska) odbyło się XV Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony słowackiej - pan Vladimir Novák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-słowackich wód granicznych:

• ochrona przeciwpowodziowa, regulacja i melioracja (grupa robocza R) – zrealizowano zadania planowane, w tym w szczególności:

- omówiono stopień zaawansowania prac inwestycyjnych realizowanych na ciekach granicznych i w bezpośredniej bliskości granicy państwowej, m.in. budowa mostu na rzece Poprad i przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom), kładka pieszo – rowerowa Sulin – Żegiestów, a także stopień zaawansowania przygotowania innych zadań ,

- omówiono realizację prac utrzymaniowych oraz związanych z usuwaniem skutków powodzi na odcinkach cieków granicznych. Prace te są systematycznie realizowane w miarę posiadanych przez strony środków finansowych, a ich zakres jest uzgadniany pomiędzy przedstawicielami administratorów wód obu państw.

• hydrologia i osłona przeciwpowodziowa (grupa robocza HyP) - zrealizowano zadania planowane w zakresie prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych oraz hydrometeorologicznych, automatycznego systemu przekazywania danych związanych z osłoną przeciwpowodziową zbiornika Orawa. Ponadto operacyjne stany wody z automatycznych stacji wodowskazowych Jabłonka-Czarna Orawa i Jabłonka-Piekielnik, których właścicielem jest Słowacki Instytut Hydro-Meteorologiczny (SHMU) zostały zaimplementowane do Systemu Hydrologii w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). Ponadto kontynuowany jest monitoring działalności Małej Elektrowni Wodnej Sulin zgodnie z określonymi dla niej warunkami.

• ochrona wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa robocza OPZ) – opracowano informacje na temat inwestycji i przedsięwzięć które mogą mieć wpływ na jakość powierzchniowych wód granicznych. Ponadto poinformowano, iż projekt monitoringu granicznych wód powierzchniowych zostanie zmodyfikowany i uzupełniony według aktualizowanego Regulaminu Współpracy Grupy Roboczej OPZ

• realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (grupa robocza WFD) - omówiono aktualny stan realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej, w szczególności projekty Planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy Wisły i Dunaju. Omówiono także: ocenę stanu wód, programy monitoringu, charakterystyki części wód, zagadnienia dotyczące wód podziemnych, analizy ekonomiczne użytkowania wód, przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód, proces konsultacji społecznych oraz zmiany w przepisach prawnych.

• administracja granicy państwowej – omówiono projekty mogące mieć wpływ na przebieg granicy państwowej, a także przyjęto do wiadomości informacje przekazane przez Stałą Polsko-Słowacką Komisję Graniczną – trwa proces opracowania polskiego kontr-projektu nowej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wspólnej granicy państwowej. Wysłuchano sprawozdań z przeglądu granicznych odcinków cieków wodnych.

Wnioski:

Kierunki dalszych działań:

ustalono przygotowanie projektu zmian w Regulaminie Współpracy Grupy roboczej do spraw zapewnienia realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (Grupa WFD) w zakresie:

- monitoringu oraz oceny stanu wód,

- dodatkowego tematu tj. zagadnień związanych z Dyrektywą Powodziową (aktualnie żadna z grup roboczych nie ma w swoim regulaminie zapisów o współpracy w dziedzinie tej dyrektywy. Dotychczas zagadnienia w zakresie Dyrektywy Powodziowej omawiane są na naradach Grupy WFD).

Rozmowy dwustronne ze stroną słowacką prowadzone były zgodnie z zakresem przyjętego porządku obrad, za obopólną zgodą oraz każda ze stron podejmowała zobowiązania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół XV Posiedzenie Komisji [1,2 Mb]

Załączniki [286 Kb]


23.09.2014

XIV posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 9-12 września 2014 r. w Tatranskiej Štrbe (Republika Słowacka) odbyło się XIV Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Jerzy Zwoździak

ze Strony słowackiej - pan Dušan Čerešňák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-słowackich wód granicznych:

• ochrona przeciwpowodziowa, regulacja i melioracja (grupa robocza R) – zrealizowano zadania planowane, w tym w szczególności:

- opracowano informacje na temat robót wykonanych na wodach granicznych, prac utrzymaniowych, studialnych i projektowych na ciekach granicznych, w szczególności na rzece Poprad oraz potoku Białka,

- omówiono kwestię wpływu odprowadzanych wód projektowanej stacji uzdatniania wody Legnava na rzekę Poprad oraz tematy rozbiórki (usunięcia) budowli wodnej – przystani Na Nokliach, budowy zbiornika gromadzącego wodę w starorzeczu rzeki Dunajec na terenie słowackiej gminy Majere oraz połączenia kanalizacyjnego w miejscowości Lysá nad Dunajcem.

• hydrologia i osłona przeciwpowodziowa (grupa robocza HyP) - zrealizowano zadania planowane w zakresie prowadzonej wymiany danych i informacji hydrologicznych oraz hydrometeorologicznych, automatycznego systemu przekazywania danych związanych z osłoną przeciwpowodziową zbiornika Orawa. Ponadto zatwierdzono i podpisano zaktualizowane „Zasady współpracy w dziedzinie hydrologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką”.

• ochrona wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa robocza OPZ) – opracowano informacje na temat inwestycji i przedsięwzięć które mogą mieć wpływ na jakość powierzchniowych wód granicznych. Ponadto zatwierdzono zakres monitoringu powierzchniowych wód granicznych na 2015 r.

• realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (grupa robocza WFD) - opracowano informacje na temat wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przebiegu prac związanych z przygotowaniem pierwszego cyklu planu zarządzania ryzykiem powodziowym. Wnioski:

• ustalono przeprowadzenie wspólnego monitoringu zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję aktualizacją „Zasad współpracy w dziedzinie hydrologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką”

• ustalono, że w pierwszym półroczu 2015 roku nastąpi wymiana danych w zakresie opracowanych map ryzyka i zagrożenia powodziowego oraz że w trakcie konsultacji Społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym odbędzie się Nadzwyczajne posiedzenie Komisji ds. Wód Granicznych.

• zatwierdzono zakres informacji na temat inwestycji i przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na jakość powierzchniowych wód granicznych obejmujący inwestycje zrealizowane na terytorium Polski i Słowacji w zlewni Popradu, Dunajca i Czarnej Orawy.owodziowego oraz przebiegu prac związanych z przygotowaniem pierwszego cyklu planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół XIV Posiedzenie Komisji [1,5 Mb]


23.07.2013

XIII posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 18-20 czerwca 2013 r. w Krakowie odbyło się XIII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Adriana Dembowska

ze Strony słowackiej - pan Dušan Čerešňák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-słowackich wód granicznych:

1. Utrzymanie wód granicznych – omówiono realizację zadań przez Grupę R oraz przedstawiono następujące zagadnienia: prace studialne i projektowe na wodach granicznych: Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chyżne, gmina Jabłonka, rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez potok Jeleśnia w m. Chyżne na odcinku drogi wojewódzkiej nr 7 w km 763+710 wraz z dojazdami oraz remont mostu przez potok Jeleśnia w miejscowości Chyżne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 7 w km 763+708.; realizacja robót na wodach granicznych: zakończono zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Poprad w m. Leluchów (Orlov) oraz w m. Żegiestów (Sulin).; współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych: prace utrzymaniowe na odcinkach cieków granicznych Dunajec i Krywań Bliższy (Kriváň), Trstená – przejście graniczne, rekonstrukcja drogi wspólny przegląd granicznego odcinka rzeki Poprad i potoku Smreczek (Smrečny potok); wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE; wykorzystanie funduszy europejskich do realizacji wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć.

2. Hydrologia i osłona przeciwpowodziowa – przygotowano i uzgodniono treść wspólnego sprawozdania z prac wykonanych przez Grupę HyP w 2012 r., oraz projekt planu pracy na 2014 rok. Grupa HyP pracowała zgodnie z obowiązującym „Regulaminem współpracy Grupy HyP”. W ramach tej współpracy, codziennie wymieniano informacje hydrometeorologiczne, wzajemnie kontrolowano przekazywane dane hydrometeorologiczne, przekazywano właściwym organom uzgodnione wartości przepływów w przekrojach rzek granicznych.Wymiana danych z automatycznych stacji zainstalowanych w ramach projektu POVAPSYS na stacjach wodowskazowych w dorzeczu Orawy na terytorium polskim jest w stałej eksploatacji. Hydrogramy stanów wody ze stacji wodowskazowej Sulin II na Popradzie są na bieżąco przekazywane stronie polskiej.

3. Ochrona przed zanieczyszczeniem - Członkowie obydwu części Grupy OPZ w roku 2012 zrealizowali wspólne badania elementów jakości wód granicznych w profilach granicznych powierzchniowych wód granicznych, ujednolicili i ocenili jakość wody w zakresie badanych wskaźników zgodnie z Regulaminem współpracy. Przedstawiono informacje o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2012 roku, które mogą mieć wpływ na jakość powierzchniowych wód granicznych. W związku podejrzeniem zanieczyszczenia Czarnej Orawy w 2012 roku oraz zgłoszeniem awarii oczyszczalni ścieków w Jabłonce przeprowadzono wizję lokalną i kontrole zakładów zlokalizowanych w sąsiedztwie Czarnej Orawy oraz dodatkowo wprowadzono okresowo monitoring badawczy. Ustalenia kontrolne oraz wyniki monitoringu nie potwierdziły, że potencjalne źródła zanieczyszczeń mają wpływ na wody Czarnej Orawy. Poinformowano także Komisję, że wspólny monitoring stanu wód granicznych między Rzeczypospolitą Polską i Republiką Słowacką w roku 2014 będzie realizowany na tych samych punktach pomiarowo-kontrolnych jak w roku 2013.

4. Współpraca w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej – Obie części Grupy WFD przedstawiły wyniki dokonanej w 2013 roku weryfikacji ocen stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego części wód za lata 2010 i 2011 oraz sporządzono ocenę stanu części wód za rok 2012, w tym obszarów chronionych. Poinformowały się także odnośnie aktualnego stanu realizacji działań wynikających z II cyklu planistycznego WFD, w szczególności:polska część Grupy WFD poinformowała, że w Polsce przeprowadzona została aktualizacja charakterystyk części wód. Dla polsko-słowackich części wód nie nastąpiły żadne zmiany w ich charakterystyce; słowacka część Grupy WFD poinformowała, że w Republice Słowackiej przeprowadzono walidację biologiczną typologii części wód w ramach której zostały wyznaczone niektóre podtypy. Następnie zostanie dokonana weryfikacja części wód, która będzie zakończona w najbliższych miesiącach. Jeżeli zmiany będą dotyczyły polsko-słowackich części wód granicznych to harmonizacja będzie zrealizowana na najbliższej naradzie Grupy WFD. Obie części Grupy WFD informują się o publikacji opracowanych dokumentów na stronach internetowych i regularnie informują się o ich aktualizacji, a także wymieniają się istotnymi materiałami.

5. Administracja granicy państwowej – omówiono projekty mogące mieć wpływ na przebieg granicy państwowej, a także przyjęto do wiadomości informacje przekazane z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Ponadto omówiono stan wykorzystania wód podziemnych – Oravice. Jednocześnie poinformowano Komisję o konieczności inwentaryzacji danych dotyczących źródeł i wykorzystania wód podziemnych w rejonie przygranicznym w szczególności dotyczy to Niecki Podhalańskiej/Skorušinska panva. Według wstępnych ustaleń może dojść w niej do zagrożenia dla zrównoważonego korzystania z wód podziemnych.W tym celu należy wspierać współpracę instytutów geologicznych. Efektem współpracy powinien być wspólny matematyczny hydrogeologiczny model zasilania, akumulacji i odpływu wód podziemnych występujących w nieckach podtatrzańskich. Na podstawie tego modelu będzie można ocenić potencjał danego obszaru oraz możliwości eksploatacji wód podziemnych na danym terytorium. Przedstawiono obecny stan wykorzystania wód podziemnych na terenie Oravic na terytorium słowackim.Zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2014 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół XIII Posiedzenie Komisji [0,6 Mb]


03.07.2012

XII posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 18-21 czerwca 2012 r. w miejscowości Oščadnica (Republika Słowacka) odbyło się XII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Janusz Wiśniewski

ze Strony słowackiej - pan Dušan Čerešňák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-słowackich wód granicznych:

1. Utrzymanie wód granicznych – omówiono realizację zadań przez Grupę R oraz przedstawiono następujące zagadnienia: prace studialne i projektowe na wodach granicznych; realizacja robót na wodach granicznych; współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych; wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE; wykorzystanie funduszy europejskich do realizacji wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć; mała elektrownia wodna (MEW) Sulin – rozwiązanie kwestii stacji pomiarowych; przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas swojej narady przeglądu Stopnia Wodnego Dąbie na rzece Wiśle oraz odcinka Drogi Wodnej Górnej Wisły w Krakowie.

2. Hydrologia i osłona przeciwpowodziowa – przygotowano i uzgodniono treść wspólnego sprawozdania z prac wykonanych przez Grupę HyP w 2011r., oraz projekt planu pracy na 2013 rok. Grupa HyP pracowała zgodnie z obowiązującym „Regulaminem współpracy Grupy HyP”. W ramach tej współpracy, codziennie, a w sytuacjach nadzwyczajnych co 6 godzin wymieniano informacje hydrometeorologiczne, wzajemnie kontrolowano przekazywane dane hydrometeorologiczne, przekazywano właściwym organom uzgodnione wartości przepływów w przekrojach rzek granicznych. Wymiana danych z pomiarów kontrolnych Słowackiego Instytutu Hydrometeorologicznego (SHMÚ) przy przepływach minimalnych oraz przesyłanie hydrogramów stanów wody ze stacji Sulín II dla strony polskiej jest kontynuowane z krzywej pomiarowej nr 9, której ważność została przywrócona.

3. Ochrona przed zanieczyszczeniem - Członkowie obydwu części Grupy OPZ w roku 2011 zrealizowali wspólne badania elementów jakości wód granicznych w punktach pomiarowych, ujednolicili i ocenili elementy jakości wód zgodnie z Regulaminem Współpracy. Poruszono kwestię stacji uzdatniania wody w m. Legnava - Przewodniczący słowackiej części Komisji poinformował Komisję, że Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej przedyskutowało przedmiotową sprawę z kompetentnymi organizacjami i Urzędem Rady Ministrów Republiki Słowackiej. Na tej podstawie Ministerstwo Środowiska RS zmieniło swoje stanowisko i o tym fakcie poinformowało Wojewódzki Urząd Środowiska w Preszowie, który będzie organem wydającym stosowne pozwolenie dla tego obiektu.

4. Współpraca w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej – Obie części Grupy WFD przedstawiły wyniki oceny stanu/potencjału polsko-słowackich granicznych części wód powierzchniowych za 2010r. i porównały wyniki krajowe.Poinformowały się także odnośnie aktualnego stanu realizacji działań wynikających z I cyklu planistycznego WFD, w szczególności: polska część Grupy WFD poinformowała, że zatwierdzone przez Radę Ministrów Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (w tym m.in. dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Dunaju), zostały opublikowane w dziennikach urzędowych „Monitor Polski”; słowacka część Grupy WFD poinformowała, że Ministerstwo Środowiska RS w odpowiedzi na wątpliwości, przedstawione przez Komisję Europejską, wysłało w listopadzie 2011r. wyjaśnienia do niektórych części Planu gospodarowania wodami Słowacji. Obie części Grupy WFD poinformowały się o nowych związanych z wdrażaniem WFD przepisach prawnych obowiązujących w obu krajach oraz aktualnym stanie prac w zakresie nowego cyklu planistycznego zgodnie z WFD. Grupa WFD poinformowała, że oba państwa publikują opracowane dokumenty na swoich stronach internetowych i regularnie informują się o ich aktualizacji, a także wymieniają się istotnymi materiałami.

5. Administracja granicy państwowej – omówiono projekty mogące mieć wpływ na przebieg granicy państwowej, a także przyjęto do wiadomości informacje przekazane z Komendy Głównej Straży Granicznej. Wysłuchano sprawozdań z przeglądu granicznych odcinków cieków wodnych.

Ponadto zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2013 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół XII Posiedzenie Komisji [1,6 Mb]


15.06.2011

XI posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 30 maja-2 czerwca 2011 r. w Wiśle odbyło się XI Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pan Janusz Wiśniewski

ze Strony słowackiej - pan Dušan Čerešňák

Na spotkaniu zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-słowackich wód granicznych:

1. Utrzymanie wód granicznych – omówiono stopień zaawansowania prac inwestycyjnych realizowanych na ciekach i w bezpośredniej bliskości granicy państwowej – większość prac jest systematycznie realizowana; opóźnienia niektórych projektów wynikają z niedostatecznej ilości środków finansowych będących w dyspozycji administratorów wód obydwu krajów;

2. Hydrologia i osłona przeciwpowodziowa – zapoznano się z informacją na temat częstotliwości prowadzonych pomiarów i uzyskanych wyników – współpraca przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z przyjętym planem. Potwierdzono, że projekty „System monitoringu i osłony kraju” w RP oraz „System prognozowania powodzi i ostrzegania przed powodzią” w RS zostały wdrożone do codziennej pracy. Stwierdzono, że automatyczne stacje hydrologiczne zainstalowane w ramach projektu POVAPSYS w dorzeczu Czarnej Orawy funkcjonują bez zarzutu. Zwrócono także uwagę na potrzebę opracowania map zagrożenia przeciwpowodziowego i map ryzyka powodziowego dla miejscowości położonych poniżej Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica – Sromowce Wyżne.

3. Ochrona przed zanieczyszczeniem – omówiono wyniki monitoringu prowadzonego na polsko-słowackich wodach granicznych – stan większości wód jest zadowalający i poprawia się. Przedstawiono listę inwestycji, które zostały zrealizowane na obszarze polsko-słowackich zlewni przygranicznych i mają pozytywny wpływ na jakość wód. Ponadto wyjaśniono kwestię zanieczyszczenia cieku Czarna Orawa odpadami poubojowymi. Nie odnotowano przypadku nadzwyczajnego zagrożenia dla wód granicznych.

4. Współpraca w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej – omówiono stan zaawansowania prac nad wdrażaniem dyrektywy 2000/60/WE w obydwu krajach. Stwierdzono, że harmonizacja wszystkich aspektów dotyczących pierwszego okresu planowania przebiega bez zakłóceń. Zapoznano się z postępem prac nad projektem informacyjnym PLUSK. Prowadzone są intensywne prace grup roboczych Komisji nad przystosowaniem wspólnego monitoringu wód granicznych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej – ukończono uzgadnianie metodyk dla warunków referencyjnych i klasyfikacji; trwają prace związane z opracowaniem projektu technicznego systemu PLUSK, bilansu wodno-gospodarczego oraz portalu internetowego; w przyszłym roku planuje się uruchomienie monitoringu zgodnego z RDW;

5. Administracja granicy państwowej – omówiono projekty mogące mieć wpływ na przebieg granicy państwowej, a także przyjęto do wiadomości informacje przekazane z Komendy Głównej Straży Granicznej. Wysłuchano sprawozdań z przeglądu granicznych odcinków cieków wodnych.

Ponadto zapoznano się i przyjęto plany prac wszystkich grup roboczych na 2012 rok.

Szczegółowe ustalenia odnośnie do polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół XI Posiedzenie Komisji [0,81 Mb]


09.07.2009

X posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 1-4 czerwca 2009 r. w miejscowości Tatranska Štrba(Republika Słowacka), odbyło się X posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Iwona Koza

ze Strony słowackiej - pani Oľga Sršňovă

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2010 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół X Posiedzenie Komisji [1,81 Mb]


13.09.2008

IX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

W dniach 8-11 września 2008 r. w miejscowości Piwniczna-Zdrój (Rzeczpospolita Polska), odbyło się IX posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Spotkanie prowadzili:

ze Strony polskiej - pani Adriana Dembowska

ze Strony słowackiej - pani Oľga Sršňovă

W trakcie posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną na wodach granicznych oraz uzgodniono plan prac na 2009 r. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-słowackiej współpracy dwustronnej na wodach granicznych zostały zawarte w Protokole.

Protokół IX Posiedzenie Komisji [1,30 Mb]